disk

Nové knihy – malá řada edice Disk

Soubor studií Júlia Gajdoše Od techniky dramatu ke scénologii

Z hlediska pojmu dramatická situace sleduje autor několik linií teorie dramatu, jak se vyvíjely v průběhu posledních dvou století, včetně současných východisek české teorie.

Prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph. D. (1951) vystudoval 1970–1975 na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor léčebné pedagogiky a 1980–1985 na Divadelní fakultě AMU v Praze obor divadelní a rozhlasové dramaturgie. 1993–1994 absolvoval European Diploma in Cultural Management Brussels. Doktorské studium ukončil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 1996, tam také 2000 habilitoval. Po profesorském řízení na AMU v Praze byl 2005 jmenován profesorem. Vedl několik divadelních souborů, které měly ohlas i v zahraničí, do roku 1993 pracoval jako rozhlasový dramaturg v Bratislavě, je autorem divadelních a rozhlasových her (např. Z patológie ľudskej vitality a Ľahkí ako prach, publikovaných také v časopise Disk č. 2 a 6). Své teoretické studie tiskl a tiskne mj. v odborných časopisech a sbornících Otázky divadla a filmu (vydává FF MU Brno), Divadelní revue (DÚ Praha) a Disk (AMU Praha), v jehož redakční radě pracuje od založení a kde je možné jeho články a studie najít téměř v každém čísle. Knižně vydal Postmoderné podoby divadla 2001 v nakl. Větrné mlýny v Brně. V zahraničí (anglicky) byla uveřejněna jeho studie Kompresivita dramatického textu. Přednášel na 23 univerzitách a učilištích v Evropě i na americkém kontinentě, v České republice přednáší na Divadelní fakultě JAMU a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vede Ústav pro studium divadla a interaktivních médií. Je spoluřešitelem výzkumného projektu Umění a technika realizovaného Centrem základního výzkumu Akademie múzických umění v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.