disk

Nový komplet díla Henrika Ibsena
František Fröhlich, Disk 38 (prosinec 2011)
O „největším edičně vydavatelském projektu v norských dějinách“ informuje uznávaný překladatel (nejen) Ibsenova díla.

Recepce Čapkova díla a osudy dvou jeho her v zemích bývalé Jugoslávie
Hasan Zahirović, Disk 35 (březen 2011)
Jak vnímají dílo Karla Čapka v srbochorvatské jazykové oblasti?

Němečtí herečtí virtuosové: od romantismu k moderně
Jan Hyvnar, Disk 35 (březen 2011)
V cyklu věnovaném vývoji evropského herectví se autor vedle romantických herců J. F.  Flecka a L. Devrienta zabývá umělci, kteří začínali v 70. letech 19. století (F. Mitterwurzerem, L. Barnayem a E. Possartem ), a největší pozornost pak kromě neoromantika A. Matkowského zaměřuje na nejvýznamnějšího herce té doby J. Kainze, u kterého je možné mluvit o počátcích modernistického herectví.

Obraz a příběh – Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění
Miroslav Vojtěchovský a Jaroslav Vostrý, Edice Disk velká řada – svazek 8.
Soubor studií doplněný bohatým a instruktivním obrazovým materiá-lem: Žijeme v době všeobecné scénovanosti? Autoři nechtějí roz-množovat stesky na scénovanost dnešního světa, za kterou jako by už zmizela jakákoli ‘pravá skutečnost’, ale prostřednictvím interpreta-ce vybraných uměleckých děl pokusit se o pochopení toho, co je zá-kladem jakéhokoli scénování a jak toto puzení, z něhož takové scé-nování vyplývá, využívat opravdu tvořivým způsobem.

Nic nového pod sluncem? (Scéna a kultura),
Jaroslav Vostrý, Disk 7 (březen 2004)
Od současnosti k minulosti: tradice západní kultury a divadlo ve zpětném zrcátku.

Přehledné a inspirující dějiny divadla francouzského středověku
Jan Hyvnar, Disk 20 (červen 2007)
Recenze knihy Charlese Mazouera, která se věnuje u nás málo známé vyspělé a bohaté divadelní epoše, upozorňuje na nové tendence v nazírání vztahu náboženského obřadu a divadla i divadla vážného a veselého.

Od podívané k obrazu (Italský vynález scénografie a směry evropského divadla),

Jaroslav Vostrý, Disk 2 (prosinec 2002) a Disk 3 (březen 2003)
Přínos italské renesance evropskému scénickému umění ve světle vývoje od antiky a středověku a jejich způsobů uspořádán í divadelního prostoru k modernímu západnímu divadlu.

Scénologická lekce Jana Vermeera,
Jaroslav Vostrý, Disk 9 (září 2004)
Scéničnost Vermeerova obrazu „Dívka čte dopis u otevřeného okna“ a cesta západního divadla z otevřeného prostoru do krabicového prostoru měšťanského činoherního divadla.

Franciscus Lang a jezuitské divadlo,
Magdaléna Jacková, Disk 18 (prosinec 2006)
Předmluva zařazující proslulý příspěvek proslulého představitele jezuitského divadla k teorii a pedagogice herectví, který je v čísle uveřejněný poprvé česky, do kontextu divadelního baroka.

Divadlo a slovo neboli Scénologie dramatu (1. část)
Jaroslav Vostrý, Disk 26 (prosinec 2008)
Dva prameny divadla a herectví – mimický a literární –  ve světle vzájemných vztahů divadla a kultury, divadla a dramatu, mlu-veného resp. psaného a improvizovaného slova.

Divadlo a slovo neboli Scénologie dramatu (2. část)
Jaroslav Vostrý, Disk 27 (březen 2009)
Literární a orální; Jungmann a Tyl. Mimus a literatura. Diderotova reforma – intelektuálové a divadlo. Literárnost a scéničnost. Dostojevskij dramatik. Dramatikové a divadlo.

Dopis D’Alembertovi
Jean-Jacques Rousseau, Edice Disk – malá řada, sv. 6.
Do češtiny poprvé přeložil Zdeněk Bartoš. Dopis d’Alembertovi ne-boli Dopis o divadle obráží filozofovo ‘programové rozhodnutí’ opustit roli milovníka a obhájce divadla, které vyvolává v publiku nemístné vášně, a zvolit si roli jeho kritika.

Předmluva ke Cromwellovi,
Victor Hugo, edice Disk – malá řada, sv. 2.
První český překlad proslulého manifestu francouzského romantického dramatu od Zdeňka Bartoše s předmluvou Damiely Jobertové o místě Victora Huga ve vývoji francouzské kultury.

Ruy Blas v Comédii Française,
Daniela Jobertová, Disk 7 (březen 2004)
Příspěvek k problematice kulturní kontinuity a možností interpretace klasických předloh: Hugovo drama v době své premiéry a jeho nejnovější francouzská inscenace z roku 2001.

Krejčův Lorenzaccio v Divadle za branou,
Bernard Mason, Disk 23 (březen 2008)
Kapitola z knihy Musset et le théâtre intérieur od francouzského teatrologa se věnuje důkladnému rozboru Krejčovy inscenace ve srovnání s pojetím T.N.P. Jeana Vilara.


Gérard de Nerval – romantický teoretik moderního divadla,

Petr Christov, Disk 9 (září 2004)

Nejhorší bylo, že k tomu zámku chyběl klíč (Poznámky o masce, loutkovosti a loutkovitosti v Bonaventurových Nočních vigiliích),
Karel Makonj, Disk 5 (září 2003)
K chápání herectví, masky a loutky v německém romantismu.

Od svátku Purim k jidiš divadlu,
Klára Břeňová, Disk 17 (září 2006)
Historie židovského svátku, bez jehož scénických prvků by zřejmě nevzniklo jidiš divadlo.

Gilbert&Sullivan: Přímí předchůdci muzikálu 20. století,
Monika Bártová, Disk 17 (září 2006)
Studie načrtává na příkladu nejvýznamnějších představitelů anglické operety vývoj západního hudebně-zábavného divadla.

Fenomén Gilbert & Sullivan. Vznik anglické operety
Monika Bártová-Brabcová, Edice Disk velká řada – svazek 7.
První česká monografie věnovaná zakladatelům a současně nejvý-znamnějším představitelům anglické operety, dramatikovi Williamu S. Gilbertovi a skladateli Arthuru Sullivanovi.

Pracovní konference o ideji národního divadla
Jan Hyvnar, Disk 24 (březen 2008)
Konference pořádaná Poznaňskou univerzitou v Kolobřehu se zabývala historickými souvislostmi vývoje i současným stavem institucí zvaných ‘národní divadlo’ v celé Evropě.

Marie Pospíšilová v Krakově
Michalik Jan, Disk 31 (březen 2010)
Článek polského divadelního historika o hostování pozoruhodné mladé české herečky (1862–1943) krátce poté, co musela v roce 1885 opustit pražské Národní divadlo.

Dvě herecké virtuosky z dob fin de siècle (Kapitoly z dějin moderního evropského herectví 1)
Jan Hyvnar, Disk 27 (březen 2009)
Srovnání hereckého umění Sáry Bernhardtové a Eleonory Duseové – představitelek dvou nejcharakterističtějších tendencí ve vývoji herectví v období moderny nebo secese.

Les monstres sacrés
Jan Hyvnar, Disk 32 (červen 2010)
Další část cyklu „z dějin evropského herectví“, tentokrát o francouzských hereckých virtuosech, především o Mounet-Sullym a B. C. Coquelinovi.

Hvězda dvou kontinentů
Helena Modrzejewská, Disk 37 (září 2011)
Osudy velké polské herečky z druhé poloviny 19. století, která hrála nejen v polštině, ale i v angličtině, a stala se tak skutečně herečkou Evropy i Ameriky

V. F. Komissarževská: herečka ‘stříbrného věku’
Jan Hyvnar, Disk 28 (červen 2009)
Studie věnovaná slavné ruské herečce z období modernismu a symbolismu, která se pokoušela paralelně s úsilím K. S. Stanislavského utvářet nový herecký styl a reformovat ruské herectví.

Jevrejnovova apologie divadelnosti
Jan Hyvnar, Disk 29 (září 2009)
Studie věnovaná významnému představiteli ruské divadelní moderny a jeho koncepci totální teatralizace života a panludismu.

Ansámblové herectví včera a dnes 1. Včera
Jan Císař, Disk 2 (prosinec 2002)
K vývoji moderního evropského divadla od konce 19. století.

Stanislavského ‘systém’ jako zbraň a škola
Jan Hyvnar, Disk 5 (září 2003)
První část studie věnované ‘zavádění Stanislavského’ u nás obsahuje i mimořádně zdařilou charakteristiku zhusta špatně chápané podstaty Stanislavského reformy herectví.

Odpoutané divadlo
Alexandr Tairov, edice Disk – velká řada, sv. 1 (2005)
Stati velkého ruského režiséra, doplněné ohlasy jeho inscenací u nás, zařazujícími je do vývoje evropského moderního divadla.

Schlemmerovy performance v Bauhausu

Július Gajdoš, Disk 19 (březen 2007)
Článek pokračuje v autorově výzkumu performančního umění od začátku 20. století (viz Disk 17 a 18) a ukazuje na tomto příkladu i úlohu techniky ve vývoji divadla spjatého s avantgardním experimentováním.

Witkiewiczova Čistá Forma divadla
Jan Hyvnar, Disk 31 (březen 2010)
Charakteristika idejí meziválečného polského modernisty v kontextu evropské avantgardy doprovozená překlady Witkiewiczových textů.

Divadlo i klášter: polská Reduta a její radikální reforma
Jan Hyvnar, Disk 2 (prosinec 2002)
Příspěvek poznání polských tradic rozvíjených od romantismu k moderně a dále ke Grotowskému a Staniewskému na příkladu divadelní činosti J. Osterwy a M. Limanowského ve Varšavě a Vilně v letech 1919–1939.

Scénologie Brechtovy Krejcarové opery,
Jaroslav Vostrý, Disk 18 (prosinec 2006)

Broadway mezi komerčním a neziskovým sektorem 1 a 2

Veronika Bednářová, Disk 5 (září 2003) a Disk 6 (prosinec 2003)
K situaci divadla v USA od 60. let 20. století k dnešku.

The Drama Review
Marek Hlavica, Disk 9 (září 2004)
Historie proslulého amerického divadelního časopisu založeného 1955 a vývoj od moderny k postmoderně.

Fungování promluvy v díle Bernarda-Marie Coltèse
Daniela Jobertová, Disk 1 (červen 2002)
Charakteristika metody nejvýznamnějšího francouzského dramatika 70. a 80. let 20. století.

Člověk redukovaný aneb Alternativní herectví a psychofyzická identita člověka

Karel Makonj, Disk 2 (prosinec 2002)
K některým tendencím moderního divadla.

Zpěv těla – tanec ducha (Polské antropologické divadlo)
Małgorzata Jabłońska, Disk 15 (březen 2006)
O vývoji a současné situaci polského ‘antropologického’ divadla.

Divadlo `tam‘ a `tam tam‘

Július Gajdoš, Disk 4 (červen 2003)
Tendence divadelní postmoderny.

Robotické performance aneb Divadlo toužících strojů

Jana Horáková, Disk 12 (červen 2005)
O tvorbě kanadských umělců Demerse a Vorna.

Pařížské ansámblové divadlo
Zuzana Sílová, Disk 17 (září 2006)
Článek o principech, kterými se řídí dnešní Comédie-Française.

Drama-muzikál Michaela Kunzeho (Několik poznámek k novému evropskému žánru)
Monika Bártová, Disk 11 (březen 2005)

West End a současný muzikál
Monika Bártová, Disk 12 (červen 2005)
Stálé i nejnovější tendence: přehled londýnského repertoáru.

Poselství z pařížské opery
Jiří Heřman, Disk 16 (červen 2006)
Scénický prostor a hudba: rozvíjení současné podoby divadelního ‘gesamtkunstwerku’ na příkladu operních a baletních inscenací P. Sellarse, Ch. Marthalera, S. Teshigawary a J. Kyliána uváděných v pařížské Národní opeře.

Podněty z Mnichova
Jiří Heřman, Disk 17 (září 2006)
Mladý operní režisér píše o inscenacich mnichovské Státní opery (La Callisto, Parsifal).

Návrat realismu?
Zuzana Sílová a Jaroslav Vostrý, Disk 19 (březen 2007)
Současná tvorba režisérky Ariane Mnouchkinové a jejího pařížského ansámblu v kontextu jedné tendence současného umění.

Je dnes ještě možné velké (činoherní) divadlo? Z berlínské dramaturgie 1
Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová, Disk 21 (září 2007)
O antickém projektu berlínského Deutsches Theater na pozadí vzniku a vývoje interpretačního divadla.

Je dnes ještě možné velké (činoherní) divadlo? Z berlínské dramaturgie 2
Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová, Disk 22 (prosinec 2007)
O inscenacích Berliner Ensemble (Panna Orleánská, Matka Kuráž, Valdštejn, Tanec smrti) píší autoři v souvislosti s úvahou o dnešních tradicích ‘deklamačního’ a v původním smyslu ‘iluzivního’ divadla (část 2.).

Chvála deklamačního herectví

Jaroslav Vostrý, Disk 23 (březen 2008)
Poznámka věnovaná současné podobě deklamačního herectví vychází z pozoruhodného výkonu Matthiase Bundschuha v roli Posla z inscenace Medey, kterou uvedl berlínský Deutsches Theater.

Překladatelovy cesty k Shakespearovi
Jiří Josek, Disk 22 (prosinec 2007)
Na konkrétních příkladech (nejen z oblasti divadla, ale např. i dabingu) ukazuje autor způsob, jak respektovat danosti originálu a převést je tak, aby neztratily své funkce estetické i dramatické, a působily tedy v novém kontextu na diváka co nejvíce jako originál.

Německá klasika na řecký způsob: odvážit se inscenovat Goethovu Ifigenii v Euripidově městě!
Jitka Pelechová, Disk 22 (prosinec 2007)
Poznámky ze zkoušek Ifigenie v Tauridě, vedených předním řeckým režisérem Vasilisem Papavasiliou, doplněné rekapitulací uvádění této hry na německých scénách v průběhu 20. století.

Avignonský festival 2008
Jitka Pelechová, Disk 25 (září 2008)
Rekapitulace vývoje a současná tvář nejslavnějšího fran-couzského divadelního festivalu.

Podzimní festival 2007
Jitka Pelechová, Disk 23 (březen 2008)
Autorka referuje o nejzajímavějších inscenacích loňského podzimu v Paříži: inscenacích Christophera Marthalera, Rodriga Garcíy a Luca Bondyho.

Mluví ‘stanislavskij’ anglicky?
Jan Hančil, Disk 42 (prosinec 2012)
Umělecké a pedagogické dílo velkého ruského divadelníka K. S. Stanislavského podnítilo vznik řady britských a amerických divadelních škol, o nichž článek podává obšírný přehled.

Jsem peníze, jsem tvůj Bůh
Štěpán Pácl, Disk 42 (prosinec 2012)
Několik inscenací letošního avignonského divadelního festivalu očima mladého českého režiséra.