disk

Wroclaw – mikrokosmos střední Evropy

Třetí autorova sonda do scénických parametrů měst našich polských sousedů. Hlavní pozornost věnuje především velkolepé Hale století, jejíž dějiny mohou posloužit jako svérázné zrcadlo složitého vývoje střední Evropy.

Vratislav. Breslau. Wroclaw. Tři jména pro jediné město. Češi, Němci, Poláci – tři jazyky a tři kultury, které se do staletých dějin tradiční metropole Slezska vepsaly nejvýrazněji – vedle prokazatelných vlivů židovských, ruských, francouzských či anglických. Není proto náhodou, že si renomovaní britští historikové Norman Davies a Roger Moorhouse vybrali právě toto významné sídlo pro působivé zobrazení dramatických dějinných zvratů a paradoxů středoevropského prostoru. „Lze také připustit, že velká hlavní města nejsou pro toto území [tj. střední Evropu – R. L.] vůbec reprezentativní. Zabýváme‑li se dějinami Vídně odděleně od širších souvislostí, neodhalíme například obrovský rozsah habsburského vlivu v mnoha zemích. V tomto ohledu se zdá mnohem slibnější věnovat pozornost místům, která nebyla subjektem, nýbrž objektem moci“ (Davies/Moorhouse 2006: 30).

Jako by tato slova ctihodných univerzitních kapacit bezděky potvrzovala starou divadelní pravdu, že krále hrají ti kolem něj – tzn. že moc, síla, rozhodnost, krutost či jakýkoliv čin a konání hlavní dramatické postavy na scéně je nejčitelnější nikoliv pouze v projevech hrdiny samotného, ale daleko více v chování a jednání postav, které jej obklopují. Z jejich respektu, strachu či naopak posměchu a pohrdání poznáváme skutečnou míru faktické vladařovy moci. S jistou dávkou nadsázky můžeme konstatovat, že se jedná vlastně o jakýsi ‘magnetismus postav’ ne nepodobný vzájemnému působení kosmických těles s jejich gravitací, kolotáním po oběžných drahách, s jejich vyzařováním či neočekávaným pohlcováním v podobě černých děr. Snad právě obraz oné gravitace, odpuzování, střetů i eruptivní činnosti sledovatelný u planet, měst i dramatických postav způsobil, že se autoři po dlouhém hledání a váhání rozhodli dát své objemné a fascinující knize přiléhavý název Mikrokosmos. Portrét jednoho středoevropského města.

Také celková kompozice jejich díla evokuje – v důsledku skutečně dramatických osudů sledovaného města – dramatickou skladbu tvořenou nikoliv rytmem monologické narace, ale jakoby ostrým kontrastním nasvětlováním jednotlivých scén a výjevů. Nepřekvapí nás tedy v této souvislosti, že prolog nepojednává o počátcích města, ale naopak o tom, co znamenalo takřka jeho zánik, tj. o zničení pevnosti Breslau v roce 1945. Působivost jejich metody velmi vydatně posiluje až neobvyklé množství ukázek z dobového tisku, úředních zpráv, vojenských hlášení, citátů a autentických osobních svědectví ve formě přímé řeči, což způsobuje, že máme intenzivní dojem, že město samo o sobě je tu skutečně netoliko scénou a dějištěm, ale nezřídka přímo jednající postavou.

Osudy Vratislavi jsou po poznámkách z Gliwic (Disk 14) a Gdaňska (Disk 22) mou třetí sondou do scénických parametrů měst našich severních polských sousedů. Všechna zkoumaná sídla mají několik společných rysů. Patří k nim především staleté prolínání a střetávání polského a německého živlu. Vysoký symbolický potenciál mají obrazy zmíněných měst v obou koexistujících či naopak soupeřících kulturách. A konečně také výlučné místo v historii druhé světové války a její přípravě.[1]

Mé dnešní přemýšlení však není inspirováno válečnými troskami, právě naopak, podnětem k těmto vratislavským úvahám je budova, která až na malé šrámy šťastně přežila nálety a ostřelování Rudé armády. Stavba, která patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co v hlavním městě Slezska vzniklo v průběhu neklidného 20. století.

Veletrhy a výstavy – nový prostor pro sebeEXPOnování

Onou stavbou, jejíž scénické kvality zde chci za chvíli zkoumat, je unikátní Hala století (Jahrhunderthalle),[2] nevšední vizionářské dílo architekta Maxe Berga (1870–1947) dokončené v roce 1913 (obr. 1) jako ústřední objekt výstavního areálu projektovaného ve spolupráci Maxe Berga s dalším výjimečným wroclawským architektem Hansem Poelzigem (1869–1936).[3] Tato jedinečná budova nás zaujme nejen svým nezpochybnitelným a na svou dobu neuvěřitelně progresivním technologickým řešením železobetonové konstrukce,[4] ale také jako prostor pro řadu mimořádných událostí nejrůznějšího charakteru specifické i nespecifické scéničnosti. Od masových čistě divadelních produkcí pro tisícihlavé davy diváků i účinkujících přes koncerty všech žánrů, sportovní utkání, politické projevy a manifestace až po klasické komerční veletržní a výstavní aktivity.

Proměny scénování nabídky zboží v historickém vývoji výstižně zmiňuje Jaroslav Vostrý ve svém textu „Umění a scéničnost – nebo teatralita?“ v Disku 13. Když si v představách projdeme cestu, jakou urazila prezentace zboží od nabídky na tržištích s neodmyslitelným smlouváním přes kupecké krámy s postupnou stabilizací pevných cen, pozdější obchodní domy s rafinovanou organizací prostoru a promyšleným scénováním zboží v osvětlených prosklených výkladech a vitrínách k současným labyrintům hypermarketů, rozlehlým nákupním krajinám shopping parků až po bouřlivě se rozvíjející virtuální obchodování na internetu, jeví se tendence prezentace zboží jako jedinečné hlavní postavy, hrdiny, který nám v životě schází, čím dál tím zřetelnější a nepřehlédnutelnější. V souvislosti s tím se uměle, leč zcela systematicky posiluje dojem nakupování jako kreativní, svého druhu dokonce umělecké činnosti, což dokládají termíny dříve v obchodních kruzích neobvyklé a pro prodejny zcela netypické. Mám na mysli čím dál tím rozšířenější pojem nákupní galerie, ateliér či studio (koupelnové, zdravého spaní atd.). Zkrátka jde o vyvolání dojmu: Nakupuji – tedy tvořím. Nakupuji – realizuji své sny. Či ještě přesněji: nakupuji – tedy jsem. Na této formě seberealizace a sebepotvrzení je totiž nejlákavější fakt, že k ní nemusím být nijak vybaven, disponován, připraven. Stačí pouze jediné – připouštím, že ne vždy snadné a samozřejmé – mít peníze.

Při letmém listování dějinami prezentace zboží a výrobků i obecně scénování nesmíme opomenout fenomén veletrhů a výstav. Zejména konání tzv. světových výstav je pro druhou polovinu 19. století a následující století 20. naprosto nezanedbatelné a v jistých dobách hraničí téměř s kultem. Již od Světové výstavy v Londýně v roce 1851 se stalo pořádání takového podniku nejen výtečnou příležitostí pro scénování zboží, výrobků, technických novinek, ale zároveň a možná dokonce ještě výrazněji příležitostí pro (sebe)scénování soudobé společnosti – jejích dominantních hodnot, vkusu a idejí.[5] Hmatatelnou připomínkou těchto okázalých akcí pak jsou – mnohdy až do dnešních dnů – reprezentativní výstavní pavilony či nejrůznější doplňkové atrakce: rozhledny, lanovky, ruská kola atd.[6] Fenomén světových výstav se pochopitelně projevoval nejen v oné maximalistické podobě známé později pod značkou EXPO, čili globální sebeprezentace jednotlivých států (ostatně právě s ponapoleonským rozvojem ideje národů a národních států vznik a pořádání těchto monstrózních podniků bezprostředně souvisí), ale šířil se i směrem ‘dolů’ do jednotlivých zemí, kde míval podobu národních, zemských a na nižších stupních tzv. krajinských či okresních výstav.[7]

Výstaviště se svými pavilony, halami, restauracemi, divadly, fontánami a pouťovými atrakcemi se tak stává zcela novým typem veřejného prostoru. Vzniká tak nová městská scéna napříč zeměmi od metropolí k okresním městečkům, určená prioritně netoliko ke komerční činnosti, ale čím dál tím více také k atraktivnímu trávení volného času. Tato nová scéna je charakterizována zejména velkým stupněm proměnlivosti a inovativnosti. Tyto parametry se neprojevují jen v prezentovaných výrobcích a produktech, které ve své době většinou představují technologické špičky svého oboru, aby byly vzápětí vystřídány zbožím ještě novějším nebo – v případě změny tématu výstavy – sortimentem zcela jiným. Ona proměnlivost se totiž projevuje i ve stavbách samotných. Některé z nich jsou programově zamýšleny jako dočasné a po skončení výstavy jsou buď definitivně rozebrány, či v lepším případě přestěhovány na jiné místo.[8]

Řada budov se naopak díky svým technologickým kvalitám či mimořádné architektuře natrvalo stává nedílnou součástí svého města, v mnoha případech přímo jedním z jeho symbolů. To plně platí nejen pro již zmíněnou Eiffelovku, bruselské Atomium z roku 1958 či experimentální obytný komplex Habitat zbudovaný u příležitosti EXPO 1967 v Montrealu, ale v neposlední řadě právě také pro Halu století ve Vratislavi.

[…]


[1] Připomínám inscenovaný nacistický incident na vysí­lači v Gliwicích 31. srpna 1939, okázalý útok křižníku Schleswig‑Holstein na pevnost Westerplatte v Gdaňsku jen o pár hodin později a roli, jakou sehrála Hitlerem vyhlášená Festung Breslau od ledna do května 1945. Statut pevnosti měl na konci války i Gdaňsk. Všechna tři města byla rovněž válkou nadprůměrně poškozena. Ve Vratislavi se uvádí 20 000 zcela zničených domů.

[2] V období Polské lidové republiky byla stavba výmluvně přejmenována na Hala ludowa / Lidová hala. Tento název se souběžně s názvem Hala století používá dodnes a dodnes se o správném názvu v polském tisku vášnivě diskutuje viz http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,4229446.html.

[3] Význam stavby dokládá mimo jiné zapsání Haly století na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO dne 13. 7. 2006.

[4] V protikladu k de Baudotovu principu vyřešil Max Berg problém velkého prostoru použitím železobetonových prvků obrovských rozměrů. Jeho projekt Jahrhunderthalle pro výstavu ve Vratislavi realizovali Konwiarz a Trauer v roce 1913. Uvnitř této rozlehlé centrální haly o průměru 65 metrů vybíhají betonová žebra kupole z obvodového kruhového nosníku, který je podpírán masivními oblouky s pendetivy (Frampton 2004: 44–45).

[5] Výstavní pavilony se tak postupem času stávají zhmotněním vládnoucí ideologie dané země a výstaviště je pojímáno už nejen jako scéna sloužící k prezentaci zboží, ale jako kolbiště, či dokonce bojiště. Nejvyhroceněji je tato tendence eskalovaného nacionalismu a ideologické řevnivosti – zcela potlačující původní cíle světových výstav – čitelná vpředvečer druhé světové války na známé konfrontaci proti sobě – obrazně i doslova – stojících pavilonů stalinistického Sovětského svazu (arch. B. M. Jofan) a nacistického Německa (arch. A. Speer) na Světové výstavě v Paříži v roce 1937.

[6] Připomeňme za všechny dnes již bohužel neexistující průkopnický Křišťálový palác architekta Josepha Paxtona (1801–1865) na londýnské výstavě nebo naopak stále stojící, „původně pouze dočasnou výstavní atrakci“, notoricky známou Eiffelovu věž z roku 1889.

[7] Například v našich podmínkách existují – kromě všeobecně známého pražského Výstaviště, Brněnských veletrhů a výstav, ostravské Černé louky – výstavní areály nebo jejich pozůstatky skutečně ve všech kategoriích měst – od stotisícových (Plzeň, Olomouc, Liberec, Pardubice, České Budějovice atd.) přes střední (Louny, Mladá Boleslav, Přerov) až k docela malým sídlům (Štramberk).

[8] Uveďme jako známý příklad zrcadlové bludiště v původním pavilonu Klubu českých turistů od architekta Antonína Wiehla (1846–1910) z pražské Jubilejní výstavy v roce 1891, přestěhované na Petřín, či tzv. Českou chaloupku z téže výstavy od architekta Václava Roštlapila (1856–1930) zakoupenou továrníkem Seykorou a znovu postavenou na jeho pozemku v Kostelci nad Orlicí atd.