disk

Scénologie dramatu (Úvahy a interpretace)

Autor: Jaroslav Vostrý
Edice Disk velká řada – svazek 15.

VR15Drama jako scénický projekt: Na konkrétních příkladech (Tartuffe, Krejcarová opera, Tři sestry, Šest postav hledá autora, Radúz a Mahulena, Kosmické jaro… aj.) sleduje autor, zkušený divadelník a pedagog, opakující se vývoj od improvizovaného projevu k psanému dramatickému textu s důrazem na zkoumání jeho slovesné stránky. S dramatem jako scénickým projektem souvisí skutečnost, že dramatik se už při rozvíjení dialogu orientuje na živý projev – jako živé tedy pociťuje slovo od samého počátku a tento vztah ke slovu se obráží v jeho psané podobě: Drama se tak aktivně podílí na literárním vývoji i na podobě divadla a skrze oba tyto vztahy i na podobě dané kultury, s níž bezprostředně souvisí.

„Kniha Jaroslava Vostrého je dalším krokem v soustavném zkoumání možností, jaké nabízí jeho zásluhou konstituovaný obor scénologie. Pro toho, kdo čte časopis Disk a sleduje publikační činnost autora a jeho týmu, není zcela překvapivé, že pozornost se obrací k tématu tak složitému a zásadnímu, jako je drama. Přípravné práce byly svým způsobem započaty už v předchozích studiích, které se věnovaly otázkám scénografie, herectví či režie, v jejichž okruhu pojmy scéna, scénování či scéničnost patrně nikoho neudivují, ba naopak. U dramatu však stále žijeme v zajetí představ o jeho podmíněnosti literárním základem, nepatříme-li naopak rovnou k těm, kteří se rozhodli strávit zbytek života v „době postdramatické. Určitě bychom akceptovali název Divadelní předpoklady nebo Divadelnost dramatu, ale bez ohledu na konvenčnost tohoto sousloví nelze necítit nebezpečí vnějškové komparace a determinace či dobově estetické podmíněnosti takového přístupu – na rozdíl od scénologické analýzy, která se snaží proniknout strukturou dramatu zevnitř, zkoumáním jeho vlastní scénické podstaty. Považuji nové dílo Jaroslava Vostrého za odvážné a zásadní. Nezůstává pouze u teoretických polemik a východisek, ale doplňuje je analýzami dramatických děl, prokazujícími smysluplnost a pro inscenátory i praktický význam obohaceného pohledu na možnosti dramatu. […]Scénologii dramatu považuji za dílo mimořádně významné. Rád bych k tomu dodal, že Jaroslav Vostrý je pro mne vedle Otakara Zicha a Jiřího Veltruského třetí velkou osobností na cestě moderního českého bádání o divadle.“ (Miroslav Plešák)

 

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2010; ISBN 978-80-7437-036-6 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.