disk

Komači od kláštera Sekidera

Český překlad další slavné hry nó s komentářem Zdenky Švarcové.
[…]

Saši (souzvuk tlumených hlasů)

mniši (přibližují se k chýši)

                           Čechrá češe čechrá češe

                           chladivý vítr

                           prořídlé vlasy

                           podzim se hlásí

                           tak najednou

                           tak náhle je tu

                           podvečer sedmého dne

                           sedmého měsíce

mnich (čelem k publiku)

                           Je svátek a my jej uctíme

                           tancem a vším, co zní

                           píšťaly, harfy, bubínky

                           a slova, co jich známe vyslovit

Ageuta (souzvuk dvou silných hlasů)

mniši                   kéž dokážeme všechno rozezpívat

                           o to prosíme

                           kéž spřádaná nit zaleskne se

                           o to prosíme

                           o brokát, v nějž je vetkána

                           krása vysoké trávy s latami

                           jako rozevřená dlaň

                           s podzimní loutnou ještě

                           protkanou květy

                           o tóny prosíme, perlivé, šumné

mnich naznačí vykročení

                           jak vítr v piniích když tiše přede

                           tak chceme spřádat, tkát a hrát

                           dnes v noci

                           tak chceme spřádat, tkát a hrát

                           dnes v noci

Dříve než mnich v roli waki pronese následující doprovodná slova, ostatní mniši ustoupí stranou a usednou poblíž chýše

mnich (tlumeně)    Chvilku vyčkáme na tomto místě

                           nenápadně se potom podíváme dovnitř

                           No tak, zkusme to!

Odhrnou závěs připevněný na kostře chýše. Za ním sedí hlavní postava (šite) – stařena, která vzápětí začne tichým hlasem zpívat

Saši

stařena                Po ránu prázdná miska

                           není čím zahnat hlad

                           však příčí se mi jít

                           a jídlo někde vyžebrat

                           Navečer neochrání holou kůži

                           sporé šaty

                           však verše zahřát dovedou

                           zahřát a oblažit

                           Déšť květu zkázu přivodil

                           vybledla červeň, smrskl se list

                           Vítr si s vrbou pohrál

                           svěsila k zemi zelené pruty

                           Marně by člověk čekal

                           na návrat mládí

                           Po svém si jaro vítá zpěvem

                           stará pěnice

                           Podzim už nepřichází takový

                           jaký chodíval kdysi

stařena v tichosti stěží potlačuje slzy

                           Jak já jsem milovala ty jeho příchody

                           jak jsem jej milovala

[…]