disk

Position Paper

Úvaha nad teoretickým dílem předního českého divadelníka Iva Osolsobě.

„Američané – a snad i Angličané – užívají někdy termín position paper. Říkají tak sdělením, která přinášejí věci problematické, zdaleka ne skálopevně ověřené, hraniční, z ne zcela prozkoumaných oblastí vědy, sdělením, která přinášejíce pozici, volají po opozici, kladouce tezi,

Meze a krajnosti

Nad inscenacemi Krále Leara a Enron činohry pražského ND si autor pokládá otázku hranic i možných podob současného scénování.

(úryvek)

Myslel jsem si, že poté co laskavostí a péčí Ústavu dramatické a scénické tvorby divadelní fakulty AMU vyšel soubor mých statí z tohoto časopisu věnovaný některým současným problémům

Mimo institucionalizované území

Na příkladech z tvorby pozoruhodných amatérských divadelních souborů Hochy Hýsly, LÁHOR/Soundsystem, Divadlo V.A.D. Kladno, Geisslers Hofcomoedianten Kuks, Divadlo DNO, Divadlo Kámen se autor zamýšlí nad vztahem amatérského divadla k oficiální kultuře.

(úryvek)

Obecně se ví a uznává, že české amatérské divadlo získalo v 70. a 80. letech minulého

Činoherní němota

Analýza scénického přístupu, jakým se vyznačují Wilsonova inscenace Čapkovy Věci Makropulos a Pitínského jevištní transformace textu Milady Součkové Historický monolog (Zpověď presidenta Háchy) v pražském Národním divadle.

[…]

Historickém monologu se na počátku představí dvě zvláštní sochy‑herecké postavy, které mají tváře pokryté maskou ze sádry. Karel Steigerwald

Opony jako scénologický fenomén

Recenze knihy Malované opony divadel českých zemí, reprodukující a důkladně komentující podobu a proměny malovaných opon, jejichž emblematika a tematika leccos vypovídá o sebescénování české společnosti i o českém divadle a jeho historickém postavení v české kultuře.

(úryvek)

Divadlo, které se vzdá obrazu na oponě,

vzdává se nejnázornějšího

Plzeňské kontakty

O post-postmodernismu v současné činohře aneb jak se inscenace pozvané na 18. ročník mezinárodního festivalu Divadlo vyrovnávají s dědictvím postmodernismu?
[…]

Aby divák vnímal to, co se mu divadlem předvádí jako umělecký výtvor, musí zaujmout estetický postoj. Ten vzniká jako vztah člověka a věci, kdy člověk reaguje pozitivně

Divadelní dílo ve věku všeobecné scénovanosti

Podnětem ke studii o problematice scéničnosti a scénování byla prof. Císařovi kniha M. Vojtěchovského a J. Vostrého Obraz a příběh (O scéničnosti ve výtvarném a dramatickém umění).

(úryvek)

Marvin Carlson v Dějinách divadelních teorií mluví o „explozi teorie v posledních letech“ minulého století. Způsobila ji řada důvodů. Carlsonova

Výzva

Při příležitosti recenze knihy Jana Hyvnara O českém dramatickém herectví 20. století se Jan Císař zamýšlí nad zvolenou metodou zkoumání, která spojením diachronie a synchronie nabízí a realizuje zcela jiné pohledy na zdánlivě známou fázi dějin českého divadla.

(úryvek)

Pokládám knihu Jana Hyvnara O českém dramatickém herectví 20. 

Tvář

Návštěva pozoruhodné výstavy „Autoportrét v českém umění 20. a 21. století“, kterou uvedla Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, se autorovi recenze stala podnětem pro uvažování o funkci vizuálního předvedení vlastní tváře v herectví, v němž materiálem, z něhož vzniká herecká postava, je neskrývané a přirozené lidské …

Redukce a amplifikace

Problematika interpretace soustředěná na dva různé postupy, které patří k různým způsobům myšlení a vidění světa: pojmovému a obraznému. (Na příkladech inscenací Molièrova Dona Juana v pražském ND a Marivauxova Experimentu v Divadle v Dlouhé.)

(úryvek)

Ty dva pojmy v názvu jsou polárně protikladné; ve všech úvahách o

Velké měšťanské divadlo vinohradské

Problematika českého činoherního umění na pozadí vývoje evropského divadla. Pokračování diskuse o tzv. ‘velké činohře’ a podmínkách k jejímu pěstování u nás – tentokrát na příkladu stoletého vývoje vinohradské scény a zejména zdejší tvorby K. H. Hilara.

Na počátku 90. let začínali studenti katedry alternativního a loutkového divadla

Národní divadlo: souvislosti a přesahy

Vznik ideje národního divadla v Německu a její podoba v podmínkách pražského ND.
[…] Spory o to, zda více peněz dostává opera, nebo činohra, patřily za ředitelství Šubertova tak říkajíc k ‘folklóru’ Národního divadla. Existovalo ještě mnoho jiných příčin, které bránily Národnímu divadlu, aby svou divadelní kvalitou vždycky

Divadelní poiesis

Pitínského inscenace Goethova románu Spříznění volbou v Dejvickém divadle podle autora navazuje na poetické divadlo E. F. Buriana a rozvíjí tuto tradici v podmínkách postmoderny.
(úryvek)
[…] Společným jmenovatelem – Mukařovského sémantickým gestem jako systematizací složek (viz Mukařovský 1982: 518) – je ve Spřízněních volbou mytické. Benjamin (1979:

Drama jako model jednání

Jak zacházejí některé současné inscenace s „klasickým“ typem dramatu? Autor srovnává dvě inscenace Shakespearova Richarda III. (v činohře pražského Národního divadla a ve Slováckém divadle) s poslední pražskou inscenací Hamleta (Dejvické divadlo).

[…] Překonávání údělu jako nezměnitelného určení života člověka vnějšími podmínkami, jako sudby vymezené a dané silami,

Text a scénování 2 (Na okraj pěti inscenací Divadla Na zábradlí)

Teoretik ‘dramatické situace dramatu’ pochybuje o aktuálnosti dramatu a dramatičnosti: Pokračování studie zabývající se problematikou vztahu mezi textem a scénováním, tentokrát na příkladu analýzy režijního přístupu Jana Nebeského k Jandlově hře Z cizoty a rozboru dalších inscenací Divadla Zábradlí, uvedených v rámci cyklu Československé jaro.
[…]. V 70.

Text a scénování 1 (Plzeňské střípky)

Studie zabývající se problematikou vztahu mezi textem a scénováním na příkladu analýzy inscenace Cyrana z Bergeraku Slovenského národního divadla v Bratislavě a některých dalších inscenací uvedených na letošním plzeňském festivalu

[…]

Od přelomu 19. a 20. století se prosazovaly snahy prosadit divadlo jako samostatné, svébytné umění: preferovala se

Jevištní báseň

Burian od svého pojetí poetického divadla, divadla-básně, odvozoval – především v Divadle D – svou divadelní tvorbu: Začínalo to už způsobem chápání literárního textu, v němž nehledal na prvém místě prvky dramatické, neboť `dramatizovat lze jenom to, co v podstatě nemá dramatické struktury a v čem přímá i …

Divadelní interpretace v době postmoderní

Nad čtyřmi inscenacemi „klasického“ repertoáru v současném „velkém divadle“: Král Lear v Plzni, Macbeth v Divadle na Vinohradech, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové a Úklady a láska v činohře ND

Interpretace je spojena s vývojem činohry zhruba od druhé poloviny 18. století. Pomáhala konstituovat tento druh

Instalované jednání

Instalace jako možné vyústění performance a jako osobitý případ scénování, na příkladech výstavy „Skála v Rudolfinu“ a Langovy režie Crommelynckova textu Vášeň jako led v pražském Švandově divadle.
Pojem instalace mne dlouho přitahuje. Několikrát jsem jej už dříve letmo připomněl, a asi dvakrát třikrát jsem se u něj

Od modernosti k modernosti po modernosti

Proměny českého metaforického divadla od E. F. Buriana k Alfrédu Radokovi.

Souběh dvou významných výročí v roce 2004 – 100 let od narození E. F. Buriana a 90 let od narození Alfréda Radoka – je nahodilá koincidence. Může však lehce zavdat důvod k hledání nejrůznějších souvislostí, neboť mezi

Režie jako funkce metajazyková

Autor definuje pojem metajazyka v divadelním tvoření a ukazuje na úlohu režie při jeho konstituování v každém jednotlivém díle, tj. při zajišťování podmínek dorozumění mezi jevištěm a hledištěm, neodmyslitelných od jeho konvencionality.

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950–1972)

Editoři Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Velká řada edice Disk – svazek 30
Městská divadla pražská vznikla v roce 1950 spojením dvou malých divadel – Komorního a Komedie – když velké Městské divadlo na Vinohradech zabrala armáda. Monografie věnovaná období, ve kterém stál v čele poválečných Městských divadel …

Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost?

Autor: Jan Císař
Edice Disk velká řada – svazek 17.

Co je činohra? Jak souvisí tento pojem s institucí zvanou Národní divadlo? Tyto otázky si klade přední český divadelník – praktický dramaturg, historik, teoretik, kritik a pedagog – v jednotlivých studiích zabývajících se historií vzniku takové instituce v …